Papír, Hračky, Školní a Kancelářské potřeby, Výtvarný sortiment, Drogerie. Rozvoz po Jihlavě nad 500Kč ZDARMA! Jihlava, Třebíč, Havlíčkův Brod, Tábor, Chotěboř, Třešť, Telč, Žirovnice.

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") společnosti Velkoobchod Heva, spol. s r.o. se sídlem Žižkova 102, 586 01  Jihlava, IČO 45479810, zapsané v obchodním rejstříku Krajského obchodního soudu Brno, odd. C, vl.5197 (dále jen "prodávající") upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.hevacz.cz.

Obchodní podmínky tvoří nedílnou součást uzavřené kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím a upravují práva a povinnosti smluvních stran této smlouvy. Všeobecné obchodní podmínky se vztahují na veškeré zboží a služby dodávané dodavatelem všem fyzickým i právnickým osobám (dále jen "kupující"). Všechny odchylky od těchto podmínek musí být ujednány v písemné formě na základě dohody obou smluvních stran. Ujednání uvedená ve smlouvě mají ve spojení s potvrzenou objednávkou přednost před VOP.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy


Objednávat můžete telefonicky, písemně, faxem nebo e-mailem v e-shopu. Objednávka musí obsahovat identifikační údaje kupujícího, bankovní spojení, IČO, případně DIČ, spisovou značku, popis a přesnou specifikaci zboží, množství, termín dodání, pracovní dobu a dopravní dispozice. Dbejte, prosím, na správnost dodací adresy, neboť v případě dodání zboží na chybnou adresu ponese zodpovědnost kupující. Objednáním zboží kupující souhlasí s obchodními podmínkami dodavatele.

Zrušení objednávky

Cena zboží
 

 
Platba za zboží


Objednané zboží je možné uhradit buď bankovním převodem na základě vystavené zálohové nebo řádné faktury, případně v hotovosti. Splatnost faktur pro platbu převodem je 10 dnů ode dne vystavení. Dnem vystavení se rozumí den odeslání zboží zákazníkovi. V případě nesplacení faktur ve stanoveném termínu zaniká zákazníkovi nárok na veškeré slevy. Za každý den prodlení ve splatnosti faktury je zákazník povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové dlužné částky. Kupující se stává vlastníkem zboží až po úplném zaplacení kupní ceny. Prodávající si vyhrazuje právo rozhodnout o způsobu platby, zejména neposkytnout zboží na fakturu novým zákazníkům nebo zákazníkům s opakovanými pozdními platbami za zboží.

Způsob plnění


Není-li dohodnuto jinak, dodavatel se zavazuje dodat objednané zboží skladem nejpozději do 48 hodin (mimo SO, NE, svátky) od přijetí objednávky, a to za předpokladu, že objednávka bude doručena v pracovní den do 14 hod. Ustanovení platí pro zboží, které je skladem. Dodávka v režimu náhradního plnění se realizuje na výzvu objednatele. Dodáním zboží se rozumí jeho předání prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Způsob dodání určuje prodávající. Požaduje-li kupující jiný způsob dopravy, který je spojen s vyššími náklady než je pro prodávajícího obvyklé, jdou tyto náklady na účet kupujícího. V případě přepravy prodávajícím je dodávka splněna doručením do místa určení. Za nedodržení dodací lhůty třetí stranou nenese prodávající odpovědnost..Zboží, které není skladem nebo má delší dodací lhůtu, dodavatel doručí po dohodě se zákazníkem následujícím způsobem. Buď jako samostatnou dodávku v prvním možném termínu nebo přiložením k nové objednávce zákazníka.


Zboží dopravujeme následujícími způsoby

       
Reklamace a záruční doba


Kupující je povinen při přejímce zboží zkontrolovat expediční obaly a zboží. Nesprávné množství, zjevné vady zboží nebo porušené obaly při dodávce zákazník reklamuje písemně ihned do dodacího nebo přepravního listu. Skryté vady písemně reklamuje ihned po jejich zjištění, nejpozději však do 1 měsíce po dodání zboží, a to pouze za předpokladu, že k jejich vzniku nedošlo nesprávným skladováním. Na dodávané zboží je kupujícímu poskytnuta záruční doba stanovená zákonem. Reklamace se provádí přímo na prodejně v sídle společnosti, uplatnit lze u OZ, nebo u řidiče naší společnosti. Reklamované zboží se vrací v originálním přepravním obalu s chybovým výtiskem nebo písemným popisem vady.